آموزش نظارت سازه

مهمترین نکته قبل از عملیات تخریب

قبل-از-عملیات-تخریب

🎥  نکات مهم قبل قبل از عملیات تخریب

در این ویدئو موارد مهمی که قبل از شروع عملیات تخریب ساختمان حائز اهمیت است می پردازیم.

تعریف تخریب

ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻣﺼﺎﻟﺢ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف، ﻧﻮﺳﺎزي، ﺗﻌﻤﻴﺮ، ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد.

اقدامات مهم قبل از عملیات تخریب

ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻮز ﻻزم از ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه اﺧﺬ شود. همچنین ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮ از ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و اﻗﺪامﻫﺎي زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد:

اﻃﻼع و ﻫﻤﻜﺎري با سازمان آب – برق – گاز

اﻟﻒ: ﺑﺎ اﻃﻼع و ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻮﺳﺴﺎت ذﻳﺮﺑﻂ، ﺟﺮﻳﺎن آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز و ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﻄﻊشود. ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺳﺎﻟﻢﺳﺎزي، ﻣﺤﺪود و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ راهﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﺷﻴﺮ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

اطلاع رسانی به ساکنین ساختمان های مجاور

زﻣﺎن و ﻣﺪت ﻗﻄﻊ ﺳﺮوﻳﺴ ﻬﺎي ﻓﻮق و ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ، ﺑﻪ اﻃﻼع ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺠﺎور رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد. ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﻮق، ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻓﻮري ﺑﻨﺎ، اﻳﻤﻨﻲ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازد. ﻟﺰوم اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

محافظت از پیاده رو ها

اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم، ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭘﻴﺎده روﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺠﺎور ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺨﺮﻳﺐ، اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﻳﺎ ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه از ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ

اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻨﺎ

 اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻨﺎ در ﭘﺎﻳﺪاري ﺳﺎزهﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ذﻳﺼﻼح ﺑﺮرﺳﻲ شود. همچنین ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺪاري اﺑﻨﻴﻪ ﻣﺠﺎور اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد.

 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﺮاي ﺟﻤﻊآوري، ﺣﻤﻞ و دﻓﻊ ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﺮﻳﺐ

 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﺮاي ﺟﻤﻊآوري، ﺣﻤﻞ و دﻓﻊ ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﺮﻳﺐ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن “ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ” اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺧﺎص

در ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺧﺎص ﻧﻈﻴﺮ دﻛﻞﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ، دودﻛﺶﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و دﻳﮕﺮ اﻣﺎﻛﻨﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت وﻳﮋه دارﻧﺪ، ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ذﻳﺼﻼحﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺮارﮔﻴﺮد. همچنین وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آنﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

ساختمان دارای برقگیر

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺨﺮﻳﺐ داراي ﺑﺮﻗﮕﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻗﮕﻴﺮ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪا ﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﺠﺪداً در ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺼﺐ و آﻣﺎده ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮدد.

جداسازی شیشه های ساختمان

ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻴﺸﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺟﺪا و در ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﻧﺒﺎر ﮔﺮدد.

استفاده از کارگران با تجربه و نظارت بر آن ها 

 در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و اﺷﺨﺎص ذﻳﺼﻼح ﺑﺮ ﻛﺎر آﻧﺎن ﻧﻈﺎرت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ، روشﻫﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاي ﻛﺎر را ﺑﻪ آﻧﺎن آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ از اﺷﺨﺎص ذﻳﺼﻼحﺑﺎﺷﻨﺪ.

مسدود نمودن راه های ارتباطی

ﻛﻠﻴﻪ راهﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﭘﻠﻜﺎنﻫﺎ، راﻫﺮوﻫﺎ، ﻧﺮدﺑﺎنﻫﺎ و درﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﻛﺎرﮔﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺴﺪود ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻ راه ﺧﺮوﺟﻲ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ راه دﻳﮕﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪهاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮد ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮدد.

تخریب ساختمان های آسیب دیده

در ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ، ﺳﻴﻞ، آﺗﺶ ﺳﻮزي، زﻟﺰﻟﻪ، اﻧﻔﺠﺎر وﻧﻈﺎﻳﺮ آن آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﻳﺰش و ﺧﺮاﺑﻲ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﻮارﻫﺎ ﻗﺒﻞاز ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺺ ذﻳﺼﻼح ﻣﻬﺎر و ﺷﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ.

زمانی که ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺨﺮﻳﺐ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻫﻤﺠﻮارﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺨﺮﻳﺐ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻫﻤﺠﻮارﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﻜﺎن رﻳﺰش ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺑﺰار ﻛﺎر ﺑﻪ داﺧﻞ ﻳﺎ روي ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺠﺎور وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺼﺐ ﺳﺮﭘﻮش ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.

منبع : مبحث 12 مقررات ملی ساختمان

مقاله مرتبط : عملیات تخریب ساختمان

تمامی نکات مهم نظارتی به طور کامل در پکیج امپراطوری نظارت آموزش داده شده است.

سایر مطالب آموزشی مرتبط با تخریب :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *